ولوو

ولوو پنتا، عملیات هایش را در دو بخش کلی تجاری بکار میگیرد: بخش دریایی و بخش صنعتی. ولوو پنتا برای یک کاربرد عمومی گسترده تر، اساسا برای موتورهای دریایی و ابتکارات جهانی از جمله، هدایت آبی و پروانه های با گردش معکوس، شناخته شده است. با اینحال، یک کاربریِ با رشد فزاینده برای ولوو پنتا در دهه گذشته، فروش های موتورهای صنعتی بوده است که اکنون دربرگیرنده حدود ۴۰ درصد از فروش کلی آن میباشد. مبنایی برای تجارت موتور صنعتی، قدرت گروه ولوو برای تولید و ارائه خدمات کلی میباشد. ولوو پنتا با داشتن چنین قدرتی قادر است تا محصولاتی با فناوری پیشرفته، و نیز با پشتیبانی جهانی را برای چنین کاربری های صنعتی، همانند جرتقیل ها، و تجهیزات کانتینر، ارائه دهد.